Kde jsou topoly

Topoly, které stály na školní zahradě, byly již přestárlé a padaly s nich velké suché větve. S ohledem na bezpečnost dětí bylo rozhodnuto stromy pokácet.

Kácení bylo povoleno rozhodnutím MČ Praha 6 č.j. MCP6 069760/2015. Z rozhodnutí vyjímáme:

Správní orgán provedl již v dubnu roku 2015, konkrétně dne 17.04.2015 terénní šetření a posouzení obou předmětných topolů za účasti ředitelky základní školy, aby zhodnotil jejich zdravotní stav, fyziologickou vitalitu a růstovou perspektivu. Ze šetření vyplynulo, že topol č . 1 je ve věku cca 55 - 60 let, vzrůstu vzpřímeného a s typickým habitem pro varietu topolu vlašského. Jeho kmen je na bázi pevný, kořenové náběhy má odkryté, kotevní kořeny jsou vizuálně sledovatelné běžným pozorováním a jsou poškozené. Strom má plně olistěnou korunu s přítomností suchých větví , které z něj často padají z důvodu neprovedení zdravotního řezu . Fyziologická vitalita stromu je mírně snížená, zdravotní stav zhoršený zejména stavem kotevních kořenů, na kterých byla nalezena ložiska poměrně rozsáhlých hnilob. Strom je ve stavu, který vylučuje perspektivy zlepšení. Topol č . 2 je stejného stáří, jako předchozí topol, báze kmene je pevná, koruna nasazuje velmi nízko, obsahuje suché části, kmen je vzpřímený s mírným odklonem od vertikální osy. Objem koruny je vyhovující a s plným olistěním . Fyziologická vitalita je mírně zhoršená, zdravotní stav je dobrý. Oba stromy kvetou a plodí. Svojí růstovou pozicí si vytvořily vzájemné vazby, ve kterých si nekonkurují, naopak lze říct, že míru stability každého z nich dimenzuje vzájemná podpora. Dendrometricky se jedná o velmi mohutné jedince, věkově starší. Topol černý obecně patří mezi krátkověké dřeviny, jejichž vitalita mezi 70 - 80 rokem života poměrně rychle klesá. Z toho správní orgán při rozhodování vyvozuje, že růstová perspektiva předmětných topolů může být zhruba 10 let, během kterých budou stoupat nároky na jejich údržbu, zvláště pak s přihlédnutím ke skutečnosti , že rostou ve školském areálu v těsné blízkosti sportoviště se zvýšenou koncentrací dětí. Správní orgán při rozhodování o odstranění obou topolů zvažoval velmi důsledně jejich rizikovost. V případě , že horší z obou stromů (topol č. 1) povolí skácet a druhý ponechá na místě a žádost odmítne, nepochybně zvýší riziko jeho selhání, protože oba stromy se ve své stabilitě vzájemně podporují, jak bylo výše uvedeno. Dalším faktorem, který podpořil kácení obou stromů povolit, spočívá v tom, že náklady, které by bylo třeba vynakládat na každoroční údržbu nevyřeší zlepšení stavu předmětných topolů a tyto finanční náklady budou s přibývajícím věkem stromů stále vzrůstat. Přístup do korun sloupovitých topolů je velmi komplikovaný a zdravotní jejich řez korun (odstraňování suchých větví) je náročný na techniku i na osoby, které by výřez suchých větví prováděly.

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi