Veřejné plánování

Veřejné (komunitní) plánování bylo zvoleno jako optimální cesta k přírodní zahradě. Veřejným plánováním obecně lze pojmout jakýkoli veřejný prostor. Důležité je, aby se účastnili zástupci všech skupin, které prostor využívají. Čím více dobrovolníků se zapojí do procesu, tím je výsledek lepší

O samotném procesu veřejného plánování se můžete dozvědět více například v publikaci Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/files/clanky/6479/Informovani_a_zapojovani.pdf.

Do plánování se zapojí děti, rodiče, učitelé a odborníci. Budování zahrady za účasti žáků - budoucích uživatelů a s uplatněním jejich nápadů zajistí vztah k zahradě a jejich větší odpovědnost za tento prostor. Podpora spolupráce školy s rodiči posílí komunitu rodičů - jak při samotném plánování a brigádách v průběhu realizace, tak i setkáváním v zahradě při mimoškolní činnosti.

Přeměna zahrady je dlouhodobý proces, realizaci proběhne v krocích během 3 až 4 let. Dlouhodobost procesu se odrazí v jeho udržitelnosti, učitelé i rodiče mají čas přizpůsobit se změněným podmínkám. Přijatelnější je i postupná potřeba prostředků.

Kroky veřejného plánování

 • Ustanovení užšího pracovního týmu
 • Hledání sponzorů
 • Inventarizace zeleně
 • Dokumentace stávajícího stavu
 • Sběr návrhů od žáků školy
 • 1. plánovací setkání - sestavení širšího pracovního týmu
 • 2. plánovací setkání – připomínkování studie
 • Tvorba projektové dokumentace
 • 3. plánovací setkání – představení projektu
 • Plánování pracovních fází
 • Stanovení startovacího projektu
 • Realizace startovacího projektu
 • Pořizování dokumentace
 • Stanovení pravidel užívání
 • Další realizace

Užší pracovní tým

 • Rodiče iniciátoři a pedagogové se zájmem o využití zahrady
 • 5 – 8 členů
 • Sběr návrhů – exkurze k již realizovaným zahradám, zřízení „zdi stížností, průzkum činností o přestávkách
 • Zjišťuje, jak si děti představují ideální zahradu- kreslení, stavba modelu

Pořizování dokumentace

 • Dokumentace stávajícího stavu
 • Dokumentace průběhu celého procesu
 • Fotografie, dotazníky, psané slovo, webové stránky
 • Zpracování dokumentace pro účely prezentace (získávání sponzorů, předání myšlenky přírodní školní zahrady, veřejného plánování)

Inventarizace zeleně

 • Vytipování vhodných stromů a keřových skupin k zachování
 • Návrh případného ošetření stromů

Hledání sponzorů

 • Zmapování sponzorů, průzkum vhodných dotačních titulů, zjištění podmínek grantů (veřejné plánování pod hlavičkou nadace)
 • Hledání partnerů pro jednotlivé úseky
 • Kontaktování sponzorů
 • Získávání prostředků od rodičů prostřednictvím akcí školy – sbírka, divadlo, tvořivé dílny, dražba

Sběr návrhů od žáků

 • Jak si děti představují ideální zahradu
 • Kresba
 • Stavba modelu
 • Soutěž - vytvoření loga zahrady a výzkumných oblastí
 • Grafický design – stránky, dokumentace

Plánovací setkání

 • Účastní se laici - učitelé, rodiče a odborníci – zahradní architekt, výtvarníci
 • Facilitováno odborníky
 • Základem studie, inspirační fotografie, prohlídka zahrady, tvorba pocitové mapy
 • Výstupem tohoto setkání je návrh, popř. varianty
 • Sestavení širšího pracovního týmu

 

2. Veřejné plánování

 • Připomínkování studie
 • Nápady k realizaci
 • Nabídka konkrétní pomoci
 • Výstupem zadání pro architekta

Projektová dokumentace

 • Zadání projektové dokumentace
 • Tvorba projektové dokumentace zahradním architektem
 • Obsahuje: studii od zahradního architekta, specifikace prvků nad 10 000 Kč, osadbový plán vybraných částí, studii vytvořenou výtvarníkem

3. setkání

 • Představení hotového projektu přeměny školní zahrady architektem a výtvarníkem
 • Prezentace v prostorách školy formou nástěnky/posteru/výstavy…

Od plánu k tvorbě

 • Plánování pracovních fází - stanovení částí realizovaných odbornými firmami

Příprava k realizaci

 • Ustanovení patronátu pro jednotlivé objekty
 • Startovací projekt
 • Stanovení startovacího projektu
 • První krok realizace s působením na veřejnost (u vstupu do školy)
 • Priorita vzešlá z plánovacího setkání
 • Příprava společného zážitku z úspěchu pro školní kolektiv

Realizace

 • Příprava – zajištění materiálu, nářadí, občerstvení
 • Realizace formou sobotní brigádní akce
 • Společný závěr dne

Další školní roky

 • Realizace některých prvků žáky při pracovních činnostech a výtvarné výchově
 • Realizace v průběhu dalších 3 – 4 let – odborné firmy během školního roku
 • Jarní a podzimní brigádní akce
 • Akce školy a rodičů na získávání dalších prostředků

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi